Hem
Bli medlem
Logga in
Prov Prov Prov
Körkortsresan
Vägmärkesspelet
Körkortsteori
Vägen till körkortet
Vägmärken
Hitta trafikskola
Presentkort
Language
Översikt
Lyssna
Rapport
Spara
Spara

Inledning

För att du ska kunna ta till dig körkortsteorin på bästa möjliga sätt så måste du förstå de vanligast förekommande begreppen och trafikens grundregler. I inledningen får du bland annat lära dig vad som definierar en väg och ett fordon, vad defensiv körning är och hur snabbt olika fordon får köra.

Definition av väg och vägtrafikant

En väg för motorfordon består av en körbana med ett eller flera körfält och ibland en vägren utanför körbanan.

Körfält, körbana, vägren och väg


En väg för motorfordon består av en körbana med ett eller flera körfält och ibland en vägren utanför körbanan

Vägtrafikant

Alla som på något sätt uppehåller sig på en väg räknas som vägtrafikanter. Fordonsförare, passagerare, fotgängare, vägarbetare, cyklister, ryttare och skateboardåkare är alla vägtrafikanter när de befinner sig på en väg.

Definition av fordon

Ett fordon är ett transportmedel som används för transport på marken och som inte löper på skenor. Detta innebär att flygplan, fartyg, tåg och spårvagnar inte räknas som fordon.

Exempel på fordon

Defensiv körning

Det säkraste sättet att köra på kallas för defensiv körning. Att köra defensivt innebär att du kör lugnt, mjukt och planerat, utan onödigt risktagande, och med en anpassad hastighet. Det innebär också att du kör med stora säkerhetsmarginaler, har bra uppsikt både framåt och bakåt och att du alltid är beredd på att agera.

Genom att köra defensivt minskar risken att du överraskar andra trafikanter och att du själv blir överraskad, vilket bidrar till ökad trafiksäkerhet.


Det säkraste sättet att köra på kallas för defensiv körning

Att köra defensivt innebär alltså att du:

Bli medlem och klara teoriprovet

Bli medlem och få tillgång till 1 400 körkortsfrågor, obegränsat antal prov och hela vårt spel Körkortsresan!
Nedanför kan du läsa vad våra medlemmar tycker om iKörkort.nu.

Rangordning av anvisningar

Om du får flera olika anvisningar samtidigt gäller följande rangordning:

 1. Polismans tecken
 2. Trafiksignaler
 3. Vägmärken
 4. Generella trafikregler (exempelvis högerregeln)

Av alla tecken och signaler i trafiken så kommer alltså en polismans tecken högst upp i rangordningen. De gäller före trafiksignaler, vägmärken och generella trafikregler. Om en polis vinkar fram dig ska du alltså köra, även om du har rött och det sitter en stoppskylt uppsatt framför dig på vägen.

En polismans tecken gäller alltid före alla andra anvisningar i trafiken

Hastighet

Din hastighet är avgörande för svårighetsgraden på din körning. Med en rätt anpassad hastighet får du mer tid på dig att planera din körning, din uppmärksamhet ökar och andra trafikanter får mer tid på sig att upptäcka dig.

Grundreglerna för hastighet

 1. Du måste alltid hålla en för trafiksituationen anpassad hastighet som inte överskrider hastighetsbegränsningen.
 2. Du måste alltid ta hänsyn till sikten, vägen, väglaget, din bils skick, övriga vägtrafikanter samt trafikförhållandena i övrigt.
 3. Du måste alltid ha kontroll över din bil och kunna stanna inom den del av vägen som du kan överblicka och innan varje hinder som går att förutse.

Bashastighet

Om ingen hastighetsbegränsning finns angiven, eller om ett vägmärke med en hastighetsbegränsning är förstört, övertäckt av snö eller liknande så gäller den generella hastighetsbegränsningen som kallas bashastighet.

Bashastigheten är 50 km/h i tätbebyggda områden och 70 km/h utanför tätbebyggda områden. På många vägar gäller andra hastighetsbegränsningar, men då finns den tydligt angiven på ett vägmärke eller liknande anordning.

Vägmärken med en hastighetsbegränsning gäller alltid till nästa vägmärke med en ny hastighetsbegränsning.

Observera att vägmärket Utanför tättbebyggt område inte längre automatiskt innebär 70 km/h.

Bashastigheten i tätbebyggda områden är 50 km/h

Tillräckligt låg hastighet

I lagen finns 15 specifika situationer och platser där du måste hålla en tillräckligt låg hastighet för att minska olycksrisken. Det finns ingen specifik hastighet angiven i lagen, du måste alltså hålla en hastighet som är anpassad och tillräckligt låg för situationen eller platsen.

Du måste hålla en tillräckligt låg hastighet:

 1. Inom tättbebyggda områden.
 2. När sikten är nedsatt på grund av ljus- eller väderleksförhållandena.
 3. Vid övergångsställen eller andra platser där gående korsar vägen.
 4. Där korsande fordonstrafik kan förekomma.
 5. I skarpa kurvor.
 6. Vid backkrön och andra ställen där sikten är skymd.
 7. Vid risk för bländning.
 8. Vid möte med andra fordon på smala vägar.
 9. Vid halt väglag.
 10. Nära bussar (även spårvagn/skolskjuts) som stannats för passagerarnas på- eller avstigning.
 11. Nära barn som uppehåller sig på eller bredvid vägen.
 12. Nära kreatur (exempelvis kor) på vägen.
 13. Där vägarbete pågår.
 14. Förbi en olycksplats.
 15. Vid smutsigt väglag där det finns risk för att någon annan trafikant utsätts för smutsstänk.

I lagen står även att man inte utan giltigt skäl får köra med överdrivet låg hastighet eller bromsa plötsligt. Du får alltså inte köra för långsamt heller, om det inte finns en uppenbar anledning, eftersom du då kan överraska andra trafikanter som kör i normal hastighet.

Hastighetstabell

Nedan följer en tabell med den högsta tillåtna hastigheten olika typer av fordon får köra i.

Följande fordon ska följa vägens rådande hastighetsbegränsning:

- Personbil.
- Lätt lastbil.
- Motorcykel.
- Buss vars totalvikt understiger 3,5 ton.

100 km/h

- Buss vars totalvikt överstiger 3,5 ton, om samtliga passagerare över tre år har tillgång till plats med bälte.

90 km/h

- Buss vars totalvikt överstiger 3,5 ton, om det inte finns bälte för samtliga passagerare över tre år.

- Tung lastbil (utan släp) på motorväg eller motortrafikled.

80 km/h

- Bil med en obromsad släp- eller husvagn vars totalvikt (eller tjänstevikt när vagnen inte är lastad) inte överstiger halva bilens tjänstevikt, dock högst 750 kg.

- Bil med en bromsad släp- eller husvagn.

- Motorcykel med släpvagn.

- Tung lastbil med släp.

- Tung lastbil (med eller utan släp) på annan väg än motorväg eller motortrafikled.

50 km/h

- Motorredskap klass 1.

- Traktor b.

45 km/h

- Moped klass 1.

40 km/h

- Bil med en obromsad släp- eller husvagn vars totalvikt (eller tjänstevikt om vagnen inte är lastad) överstiger halva bilens tjänstevikt.

- Traktor a.

30 km/h

- Bogsering med annan bil än bärgningsbil.

- Motorredskap klass 2.

25 km/h

- Moped klass 2.

Speciella trafikregler för utryckningsfordon

Vissa yrkesgrupper får vid behov bryta mot vissa trafikregler (exempelvis köra mot rött) och köra med högre hastighet än den högsta tillåtna.

Till dessa yrkesgrupper hör bland annat:

Poliser är en av de yrkesgrupper som vid behov får överträda hastighetsbegränsningen

Långsamtgående fordon (LGF)

Fordon som är konstruerade för en högsta hastighet under 45 km/h kallas för långsamtgående fordon (förkortas ofta LGF). Långsamtgående fordon ska vara utrustade med en orangeröd triangelformad LGF-skylt och får endast köra i 30, 40 eller 45 km/h beroende på vad det är för fordon.

Motorredskap klass 2, traktor a, tre- och fyrhjulig moped klass 1 samt efterfordon är långsamtgående fordon och måste därför vara utrustade med LGF-skylt.

Om du kör fort och ser ett fordon med LGF-skylt framför dig så måste du räkna med att du kommer att köra ikapp fordonet väldigt snabbt.

Traktorn på bilden är ett långsamtgående fordon

Vägmärken

Det finns flera olika typer av vägmärken och hundratals specifika vägmärken, nedan följer en generell beskrivning av de vanligaste typerna.

Varningsmärken

Varnar för olika typer av faror och betyder att du ska vara extra uppmärksam och försiktig.

Nästan alla varningsmärken är trekantiga med röd kant och svart motiv mot gul bakgrund.

Väjningspliktsmärken

Upplyser om stopp- eller väjningsplikt. Alla väjningspliktsmärken har olika former och färger.

Förbudsmärken

Anger att någonting är förbjudet, till exempel förbud mot trafik med fordon.

I regel gäller förbudet från märket fram till nästa korsning, annars till ett slutmärke eller en tilläggstavla.

De flesta förbudsmärken är runda med röd kant och svart motiv mot gul bakgrund.

Påbudsmärken

Talar om vad du är skyldig att göra, till exempel att du måste köra i en viss riktning.

Påbudsmärken gäller i regel från märket fram till nästa korsning, annars till ett slutmärke eller en tilläggstavla.

Nästan alla påbudsmärken är runda med vit kant och vitt motiv mot blå bakgrund.

Anvisningsmärken

Talar om vad som gäller för en viss plats, väg eller vägsträcka. Exempelvis att en motorväg eller gågata börjar eller slutar.

Där anvisningsmärken finns uppsatta gäller oftast särskilda trafikregler som du måste följa. Anvisningsmärken gäller fram till ett slutmärke.

Anvisningsmärken är alltid kvadratiska eller rektangulära men varierar i övrigt i utseende.

Lokaliseringsvägmärken

Visar vägen till en ort, plats, inrättning, anläggning eller liknande.

Lokaliseringsmärken varierar i utseende.

Tilläggstavlor

Ger kompletterande anvisningar till vägmärket ovanför. De kan till exempel ange ett avstånd, en vägsträckas längd eller en tidsangivelse.

Tilläggstavlor varierar i utseende men har oftast samma färger som det vägmärke det ska komplettera.

Tidsangivelser på tilläggstavla

En tilläggstavla med tidsangivelser kompletterar alltid ett annat vägmärke och anger vilka dagar och mellan vilka klockslag angivelsen på vägmärket gäller. De kan exempelvis informera om när ett vägmärke med en hastighetsbegränsning eller ett parkeringsförbud gäller.

Om angivelsen sträcker sig över midnatt gäller tidsperioden efter midnatt påföljande dag. 

Om ett visst datum eller en viss veckodag anges så gäller regleringen denna dag oavsett om dagen är en vardag, söndag eller helgdag.

Trafikens grundregler

I Trafikförordningen finns ett antal grundregler som du som vägtrafikant är skyldig att följa. Nedan följer en sammanfattad version av dessa regler.

1. Du ska iaktta den varsamhet och omsorg som krävs för att undvika trafikolyckor.

2. Du ska visa hänsyn mot alla som bor eller uppehåller sig vid vägen.

3. Du ska visa särskild hänsyn mot barn, funktionshindrade, äldre och andra personer som är särskilt utsatta i trafiken.

4. Du ska inte i onödan störa eller hindra annan trafik.

5. Du ska följa anvisningar som ges av polis m.fl. i första hand, trafiksignaler i andra hand och vägmärken i tredje hand.

6. Du ska lämna fri väg för utryckningsfordon (polisbil, ambulans, brandbil med flera) som signalerar.

7. Du får inte bryta eller hindra en militärkolonn, en grupp barn under ledares uppsikt, ett begravningsfölje eller någon annan procession.

8. Du ska anpassa hastigheten och vara särskilt uppmärksam på om ett tåg eller en spårvagn närmar sig när du korsar ett spårområde.

Du ska alltid själv kontrollera att inget tåg kommer innan du passerar ett järnvägs- eller spårvägsspår

9. Du får inte korsa ett spårområde om ett tåg eller en spårvagn närmar sig, om en ljussignal lyser rött, om en ljudsignal ljuder eller om en bom fälls ned, är nedfälld eller fälls upp eller om det finns risk för att du måste stanna i spårområdet.

10. Du ska vid en olycka stanna kvar på olycksplatsen, även du inte var vållande till olyckan, och hjälpa skadade personer efter bästa förmåga samt uppge namn och adress och lämna upplysningar om händelsen om någon av de inblandade i olyckan ber om det.

11. Du ska vid en olycka omedelbart flytta ett fordon som är placerat så att det kan vara till fara eller hinder för trafiken. Om någon har dött eller skadats svårt får dock fordonet flyttas endast om det utgör en fara för annan trafik.

12. Du får vid en olycka inte utplåna spår som kan vara av betydelse för utredningen av olyckan.

13. Du ska efter en olycka där annans egendom har skadats, och ingen är närvarande som kan ta emot uppgifter, kontakta ägaren till egendomen du har skadat eller, om det inte går, omedelbart kontakta polisen.

14. Du får inte rubba trafikanordningar. Om du gör det ska du omedelbart återställa anordningen eller, om det inte går, snarast underrätta polis eller den som satt upp anordningen.

Om du rubbar en trafikanordning ska du i första hand försöka återställa det själv

15. Du får inte lämna något på vägen som kan medföra fara för eller på något sätt hindra trafiken. Om du gör det ska du omedelbart avlägsna det eller, om det inte går, märka ut föremålet tills du avlägsnat det.

I trafikens grundregler står det inte något om dina rättigheter - bara om dina skyldigheter. Reglerna är utformade så för att betona hur viktigt det är med försiktighet i trafiken.

Samtliga grundregler behandlas mer utförligt på olika platser i körkortsteorins övriga kapitel.