Hem
Bli medlem
Logga in
Prov Prov Prov
Körkortsresan
Vägmärkesspelet
Körkortsteori
Vägen till körkortet
Vägmärken
Hitta trafikskola
Presentkort
Language
Översikt
Lyssna
Rapport
Spara
Spara

Oskyddade trafikanter

Högriskzon

När du kör inom tätbebyggda områden så möter och passerar du väldigt många oskyddade trafikanter. För att minimera olycksrisken så måste du vara oerhört vaksam, köra med stor försiktighet och hålla en tillräckligt låg hastighet.

Som förare måste du alltid visa stor hänsyn mot fotgängare, cyklister och mopedister. Speciellt barn, äldre och funktionshindrade kräver extra stor hänsyn eftersom de inte har möjlighet att snabbt flytta på sig.

Inom tätbebyggda områden måste du hålla en tillräckligt låg hastighet för att minska olycksrisken

Anpassad hastighet

Din hastighet är avgörande för svårighetsgraden på din körning. Med en rätt anpassad hastighet så får du mer tid att planera din körning, din uppmärksamhet ökar och andra trafikanter får mer tid att upptäcka dig.

Du måste alltid hålla en för trafiksituationen anpassad hastighet med hänsyn till sikten, vägen, väglaget, din bils skick, övriga vägtrafikanter samt trafikförhållandena i övrigt.

Du måste också anpassa hastigheten så att du har kontroll över din bil och kan stanna inom den del av vägen som du kan överblicka och innan varje hinder som går att förutse.

Tänk på att den hastighetsbegränsning som anges på ett vägmärke inte nödvändigtvis innebär att det är lämpligt att köra i den hastigheten. Vägmärket anger bara att du inte får köra med en högre hastighet än den som anges på vägmärket.

Du måste alltid kunna stanna inom den del av vägen som du kan överblicka och innan varje hinder som går att förutse

Om du kör på en fotgängare eller en annan oskyddad trafikant (exempelvis en cyklist eller mopedist) så är din hastighet helt avgörande för hur allvarlig olyckan blir. Vid påkörning i 30 km/h så är risken att trafikanten omkommer 10 %, vid påkörning i 50 km/h så ökar risken till 80 %.

Olycksstatistik för fotgängare, cyklister och mopedister (2022)

En fotgängare som blir påkörd i 50 km/h har väldigt små chanser att klara sig

Rekommenderad lägre hastighet

På vissa vägsträckor och i vissa områden finns vägmärken som visar en rekommenderad lägre hastighet. På dessa platser har särskilda fartdämpande åtgärder vidtagits (oftast farthinder och fartgupp) eller så är förhållandena sådana att det är lämpligt att färdas med en lägre hastighet än den högsta tillåtna. Rekommendationen används främst för att skydda fotgängare och andra oskyddade trafikanter.


Rekommenderad lägre hastighet

Det är inte förbjudet att köra med en högre hastighet än den anges på märket, men det är olämpligt. Vanligtvis är det 50 km/h som är den högsta tillåtna hastigheten eftersom vägmärket är vanligast inom tätbebyggda områden.

Handlingsberedskap

När du kör bil måste du alltid vara beredd på att agera, men i vissa riskfyllda situationer - exempelvis när du närmar dig barn som leker på eller intill vägen - så måste du inta handlingsberedskap. Det innebär att du förbereder dig på att närsomhelst manövrera eller bromsa bilen. När du intar handlingsberedskap skärps dina sinnen vilket förkortar din reaktionstid och därmed även bilens stoppsträcka.

Genom att inta handlingsberedskap och försöka förutse risker så kan du få stopp på bilen snabbare om något oväntat skulle hända på vägen

Om du misstänker att en riskfylld situation kanske kommer att kräva en snabb inbromsning kan du släppa gasen och placera foten ovanför bromspedalen istället. Att göra det kallas att inta bromsberedskap.

Det finns väldigt många situationer som kräver handlingsberedskap. Några exempel är när du:

Barn

Du måste alltid vara uppmärksam på att barn kan röra sig på och i närheten av vägen, men i bostads- och villaområden och utanför skolor och förskolor måste du vara extra uppmärksam. När du närmar dig barn så måste du anpassa din hastighet och inta handlingsberedskap.

Barn är ofta impulsiva och tänker sig inte alltid för innan de gör något, därför händer det ibland att barn plötsligt springer ut mitt i vägen - kanske jagandes efter en boll eller på flykt undan någon som en del av en lek. Barn kan även få för sig att gömma sig bakom bilar - tänk på det när du ska backa.

Barn leker också ofta tillsammans med andra barn. När du ser ett barn på eller intill vägen måste du alltså vara beredd på att det kan finnas andra barn i närheten.


Tänk på att barn ofta är impulsiva och inte förstår trafikens faror

även om du kanske tror att ett barn har sett dig komma körandes så är det inte alls säkert att han eller hon har gjort det, eller att barnet inte springer ut i vägen, framför bilen, i alla fall.

Det kan även kan vara tvärtom: du kanske inte ser ett barn som är på väg ut i gatan. Eftersom barn är så korta syns barnet kanske inte bakom en bil som står parkerad längre fram på vägen.

Tänk på att barn inte har samma syn- och hörselförmågor som vuxna. De kan inte ställa om mellan närseende och fjärrseende eller uppfatta varifrån ett ljud kommer på samma sätt som vuxna. Barn är även mycket sämre än vuxna på att bedöma hastighet och avstånd.

När du närmar dig barn som befinner sig på eller intill vägen så måste du köra långsamt och inta handlingsberedskap

Var extra uppmärksam:


Varning för barn

Skolpatrull

Skolpatrull är en verksamhet som finns vid en del skolor där frivilliga elever hjälper andra elever på vägen till och från skolan.

Medlemmar i skolpatrullen bär orangefärgade regnkappor och har för uppgift att hjälpa barn säkert över vägen samt att uppmärksamma förare på att det finns barn i närheten. De får dock inte stoppa eller dirigera trafikanter.

Skolskjuts

Du måste alltid passera stillastående skolskjutsfordon med låg hastighet och stor försiktighet, speciellt om varningslamporna på fordonet blinkar. Räkna alltid med att ett barn som är på väg till eller från fordonet plötsligt kan springa tvärs över vägen - framför eller bakom fordonet.

Ungefär 100 meter innan ett skolskjutsfordon ska stanna för att plocka upp eller släppa av barn tänder föraren blinkande varningslampor bak (och ibland även fram) på fordonet. Lamporna blinkar under stoppet och släcks ungefär 100 meter efter stoppet.

I samband med att ett skolskjutsfordon plockar upp eller släpper av barn så blinkar varningslampor på fordonet

Äldre

Äldre personer kräver alltid extra hänsyn, speciellt i trafiken. Äldre personer har ofta sämre syn, hörsel, balans och förmåga att bedöma trafiksituationen och ta snabba beslut. Detta blir ofta extra tydligt i korsningar på grund av den stora mängden fordon och de snabba intrycken. Ha tålamod och ge alltid äldre personer som går, cyklar eller kör den tid de behöver.

Funktionshindrade

Synskadade och rullstolsburna personer är oftast lätta att identifiera, men det finns många personer i trafiken med funktionshinder som inte syns. Du måste därför alltid vara uppmärksam och beredd på att en person som uppehåller sig nära vägen kanske inte hör dig eller uppfattar att du kommer körandes. Det finns även personer som behöver extra lång tid på sig att korsa vägen eller bestämma sig för om de ska gå över ett övergångsställe.

Tänk på att inte alla funktionshinder syns och var beredd på att människor som uppehåller sig nära vägen kanske inte hör dig eller uppfattar att du kommer körandes

Du får absolut inte tuta på en person som du tycker korsar vägen för långsamt. Tutan får endast användas för att väcka andra trafikanters uppmärksamhet då det behövs för att förebygga eller avvärja fara. Exempelvis om du misstänker att en fotgängare inte har uppmärksammat dig och är på väg ut i vägen.

Synskadade

För blinda och synskadade personer kan det vara både svårt och obehagligt att vistas ute i trafiken. Utgå alltid ifrån att en person med vit käpp eller ledarhund är synskadad och därför behöver extra hänsyn och tid.

Synskadade personer kan kommunicera sina avsikter med sin käpp, var därför uppmärksam på hur de använder den.

Visa extra hänsyn mot personer med vit käpp eller ledarhund

Vägmärket som upplyser om att personer med nedsatt syn är vanligt förekommande har en symbol som består av fem svarta prickar i rad medan vägmärket som upplyser om att personer med nedsatt hörsel är vanligt förekommande har en symbol som består av tre svarta prickar i en cirkel.


Nedsatt syn


Nedsatt hörsel

Fotgängare

Ungefär 30-40 fotgängare omkommer i trafiken varje år. Fotgängare är speciellt utsatta på övergångsställen, särskilt i tätbebyggda områden med mycket trafik. Nästan en tredjedel av olyckorna mellan motorfordon och fotgängare sker på eller i närheten av övergångsställen.

Du måste alltid passera övergångsställen med stor försiktighet - oavsett om övergångsstället är bevakat eller obevakat, om du har grönt eller om du passerar övergångsstället på en raksträcka eller i samband med en sväng.

Övergångsställen är en plats där fotgängare ska vara skyddade och kunna känna sig trygga

Obevakade övergångsställen

Du har som förare alltid väjningsplikt mot fotgängare som korsar eller ska korsa ett obevakat övergångsställe, det vill säga ett övergångsställe som inte är utrustat med trafikljus.

Bevakade övergångsställen

Vid bevakade övergångsställen regleras väjningsplikten av trafikljus. Sådana får du bara passera när trafikljuset visar grönt. Men om du passerar ett bevakat övergångsställe i samband med en sväng och både du och de gående har grönt så är det du som har väjningsplikt.

Även när du har grönt och ska passera ett bevakat övergångsställe på en raksträcka så måste du vara beredd på att stanna för fotgängare på övergångsstället. Det kan finnas fotgängare på övergångsstället som har börjat gå vid grön gubbe, men inte har hunnit korsa vägen i tid. Låt dem passera i lugn och ro innan du fortsätter.

Vid bevakade övergångsställen regleras väjningsplikten av trafikljus

Undvik missförstånd

Om du är osäker på om en fotgängare ska korsa ett övergångsställe eller inte så måste du sakta in eller stanna tills du är helt säker på fotgängarens avsikt. Genom att söka ögonkontakt med en tvekande fotgängare märker du oftast vad han eller hon tänker göra.

Du ska aldrig vinka fram en fotgängare eller cyklist som står och väntar vid ett övergångsställe eftersom det kan invagga personen i en falsk trygghet. Det kan i värsta fall leda till att han eller hon korsar övergångsstället utan att uppmärksamma att det kommer ett fordon från ett annat håll.

Sök alltid ögonkontakt med tvekande fotgängare vid övergångsställen för att undvika missförstånd

Gångfartsområden och gågator

Gångfartsområden och gågator är platser där all fordonstrafik sker på de gåendes villkor. Inom områden (oftast gator och torg) efter någon av skyltarna Gångfartsområde eller Gågata så gäller alltid följande regler:

På gågator och i gångfartsområden sker all fordonstrafik på de gåendes villkor

Det är i normala fall inte tillåtet att köra längs gågator, det är däremot tillåtet att korsa dem om du följer reglerna för gångfartsområde.

Trafik längs gågator är bara tillåten för:


Gångfartsområde


Gågata

Bli medlem och klara teoriprovet

Bli medlem och få tillgång till 1 400 körkortsfrågor, obegränsat antal prov och hela vårt spel Körkortsresan!
Nedanför kan du läsa vad våra medlemmar tycker om iKörkort.nu.

Cyklister och mopedister

Cyklisterna blir fler och fler och cykelbanor och cykelfält byggs hela tiden ut i våra städer. Detta är naturligtvis bra för miljön men det ökar också risken för olyckor mellan motorfordon och cyklister och mopedister.

Cyklister, mopedister och till viss del även motorcyklister är oskyddade i trafiken. Du måste därför anpassa hastigheten och hålla ordentligt avstånd i sidled när du passerar sådana eftersom risken finns att de vinglar till, speciellt äldre cyklister kan lätt vingla till. Äldre cyklister har dessutom ofta svårt att vända sig om innan de svänger. När det blåser kraftigt är risken extra stor att cyklister, mopedister och motorcyklister vinglar till.

Tänk på att cyklister och mopedister får köra om dig på både vänster och höger sida. Detta innebär att en cyklist eller mopedist plötsligt kan dyka upp bredvid dig, eller strax bakom dig. Riskerna med detta är som störst när du svänger i tätbebyggda områden med mycket trafik.

Innan du svänger, förflyttar din bil i sidled eller backar måste du alltid kontrollera trafiken bakåt i backspegeln, sidospeglarna och över axeln (åt det håll du ska förflytta dig) i döda vinkeln. Döda vinkeln är det område som inte täcks in av någon spegel.

Cyklister och mopedister får köra om dig på både vänster och höger sida

Moped klass 1 och 2

Moped klass 1 (EU-moped) ska köras på vägrenen i första hand och på körbanan i andra hand. Moped klass 1 får inte köras i körfält för fordon i linjetrafik, i cykelfält, på cykelbanor eller på motorvägar eller motortrafikleder.

Moped klass 2 ska köras på cykelbanan i första hand, på vägrenen i andra hand och på körbanan i tredje hand. Moped klass 2 får även köras i cykelfältet eller i körfältet för fordon i linjetrafik om körfältet ligger till höger i färdriktningen. Moped klass 2 får inte köras på motorvägar eller motortrafikleder.

I första hand ska moped klass 1 köras på vägrenen, men de får också köras på körbanan

Cykelfält, cykelbana, cykelpassage, cykelöverfart och cykelgata

För att öka framkomligheten och minska olycksrisken för cyklister och mopedister (klass 2) finns det på många platser speciella körfält, vägar och överfarter avsedda för dessa.


Cykelöverfart


Cykelgata

Väjningsregler

Det är viktigt att komma ihåg att du som förare på ett eller annat sätt alltid har skyldigheter mot cyklister och mopedister när du ska korsa ett cykelfält eller en cykelbana, cykelpassage, cykelöverfart eller cykelgata.

Cykelfält

Du får bara korsa ett cykelfält om det kan ske utan fara eller onödigt hinder för cyklister och mopedister i cykelfältet.

Cykelbana

När du ska korsa en cykelbana har du väjningsplikt.

Obevakad cykelpassage

När du på en raksträcka närmar dig en obevakad cykelpassage har cyklisterna och mopedisterna väjningsplikt, men du ska anpassa hastigheten så att det inte uppstår någon fara för dem.

När du i samband med en sväng eller utfart ur en cirkulationsplats ska korsa en obevakad cykelpassage ska du köra med låg hastighet och stanna för cyklister och mopedister som är ute på, eller just ska ut på, cykelpassagen.

Eftersom lastbilsföraren ska korsa cykelpassagen i samband med en sväng så måste han stanna för cyklister som är ute på, eller just ska ut på, cykelpassagen

Bevakad cykelpassage

När du på en raksträcka närmar dig en bevakad cykelpassage ska du följa trafiksignalerna. Men du måste ge cyklister och mopedister som på rätt sätt kört ut på cykelpassagen möjlighet att passera. Detta gäller även om du har grönt.

När du i samband med en sväng ska korsa en bevakad cykelpassage ska du köra med låg hastighet och lämna företräde för cyklister och mopedister, som på rätt sätt har kört ut på eller just ska köra ut på cykelpassagen. Detta gäller även om du har grönt.

Obevakad cykelöverfart

När du ska korsa en obevakad cykelöverfart har du väjningsplikt mot cyklister och mopedister som är ute på, eller just ska färdas ut på, överfarten.

Bevakad cykelöverfart

När du på en raksträcka närmar dig en bevakad cykelöverfart ska du följa trafiksignalerna. Men du måste ge cyklister och mopedister som på rätt sätt kört ut på cykelöverfarten möjlighet att passera. Detta gäller även om du har grönt.

När du i samband med en sväng ska korsa en bevakad cykelöverfart ska du köra med låg hastighet och lämna företräde för cyklister och mopedister, som på rätt sätt kört ut på eller just ska köra ut på cykelöverfarten. Detta gäller även om du har grönt.

Cykelgata

När du kör in på en cykelgata har du väjningsplikt mot alla fordon på cykelgatan.

Var alltid beredd på att stanna när du närmar dig en korsande cykelbana, cykelpassage, cykelöverfart eller cykelgata

Övergångsställe

En cyklande cyklist som korsar ett övergångsställe har alltid väjningsplikt både mot fotgängare och mot fordon på vägen. Om cyklisten däremot kliver av sin cykel och går över övergångsstället så räknas cyklisten istället som en fotgängare, vilket innebär att du då har väjningsplikt.

Om du närmar dig ett övergångsställe som en cyklist cyklar över så måste du ändå sänka hastigheten eller stanna helt om det krävs för att undvika en kollision, även om det egentligen är cyklisten som ska stanna och lämna företräde.

Instruktionsvideo

Klicka på bilden nedanför för att titta på Transportstyrelsens instruktionsvideo om vad som gäller vid cykelpassager och cykelöverfarter.

I korsningar

När du ska passera en korsning så måste du vara medveten om att cyklister och mopedister oftast får svänga vänster på två olika sätt:

  1. De kan placera sig i den högra delen av det vänstra körfältet och sedan svänga vänster i korsningen. Detta kallas "den lilla svängen".
  2. De kan även placera sig till höger i det högra körfältet och fortsätta rakt fram över den korsande vägen. När det är fritt kan de slutföra vänstersvängen genom att cykla eller leda cykeln över vägen. Detta kallas "den stora svängen".

Cyklister och mopedister i ett körfält som bara är avsett för högersvängande får inte göra "den stora svängen".

Du måste alltså alltid vara beredd på att en cyklist kan svänga vänster i en korsning, även om det först ser ut som att han eller hon ska fortsätta rakt fram eller svänga höger. Var uppmärksam så att inga missförstånd uppstår.