Hem
Bli medlem
Logga in
Prov Prov Prov
Körkortsresan
Vägmärkesspelet
Körkortsteori
Vägen till körkortet
Vägmärken
Hitta trafikskola
Presentkort
Language
Översikt
Lyssna
Rapport
Spara
Spara

Viktiga ord och begrepp

Här har vi sammanställt de viktigaste orden och begreppen som förekommer inom körkortsteorin för B-körkort.

Klicka på understrukna ord och begrepp som du vill läsa mer om.

ABS-bromsar - ABS-bromsar är ett hjälpsystem som automatiskt minskar bromsverkan på de hjul som håller på att låsa sig vid en hård inbromsning. När de börjar rotera snabbare igen börjar systemet åter att bromsa hjulen. Denna process upprepas hela tiden vilket gör att det känns som att pedalen darrar eller pulserar när du bromsar.

Accelerationsfält - Ett accelerationsfält är ett speciellt körfält som används för påfart till de flesta motorvägar och till vissa motortrafikleder. I accelerationsfältet gäller det att komma upp i en lämplig hastighet och att hitta en lucka i trafikflödet på vägen att köra in i.

Accelererande omkörning - En accelererande omkörning är när du kör om ett annat fordon genom att köra nära fordonet framför dig, byta körfält och köra om genom att accelerera.

Antisladdsystem - Antisladdsystemet är ett hjälpsystem som vid en sladd stabiliserar bilen genom att bromsa enskilda hjul. Förkortas ofta med ESP, ESC eller DSTC.

Bakljus - Bakljuset består av två röda lampor på bilens baksida som alltid är tända när parkeringsljuset, helljuset eller halvljuset är tänt.

Backljus - Backljuset består av en eller flera vita lampor som tänds så fort du lägger i backväxeln.

Bashastighet - Bashastighet är en slags grundhastighet för vägar i respektive utanför tätbebyggda områden. Bashastigheten i tätbebyggda områden är 50 km/h. Bashastigheten utanför tätbebyggda områden är 70 km/h.

På många gator och vägar gäller andra hastighetsbegränsningar. I sådant fall finns den tydligt angiven på ett vägmärke eller liknande anordning.

Bevakat övergångsställe - Ett bevakat övergångsställe är ett övergångsställe där väjningsplikten regleras av trafikljus.

Biobränsle - Biobränsle (som exempelvis etanol och biogas) är förnybara bränslen som produceras av levande organismer (biomassa). Till skillnad från fossila bränslen (som bensin och diesel) som tar miljontals år för nybildning så bildas biomassa ständigt.

Blinkers - Blinkers, kallas även körriktningsvisare, är orangefärgade blinkande ljus som du alltid måste tända innan du svänger eller förflyttar din bil i sidled.

Bromsberedskap - Bromsberedskap är när du har en fot ovanför bromspedalen och är förberedd på att närsomhelst bromsa bilen. När du intar bromsberedskap skärps dina sinnen vilket förkortar din reaktionstid och därmed även bilens stoppsträcka.

Blixtlåsprincipen - Blixtlåsprincipen är en princip som brukar tillämpas när två körfält går samman till ett och som går ut på att varannan förare turas om att köra in i det kvarvarande, gemensamma körfältet.

Bortträngning - Bortträngning är ett beteende som hos vissa personer som gör att de bortser från faror och risker på grund av exempelvis stress eller grupptryck.

Bromsljus - Bromsljuset består av två eller flera röda lampor som tänds automatiskt när du trampar på bromspedalen.

Bromsservo - Bromsservon är ett hjälpsystem som gör det lättare att bromsa när motorn är igång. Om bromsservon är ur funktion så blir motståndet högre och du måste trampa mycket hårdare på bromspedalen för att uppnå maximal bromseffekt. Kalla även vakuumservo.

Bromssträcka - Bromssträckan är den sträcka som bilen hinner färdas från det att du trampar på bromsen till det att bilen står helt stilla.

Bruttovikt - Bruttovikten är den sammanlagda vikten som bilens eller släpfordonets samtliga hjul för över till vägen vid ett visst tillfälle. Bruttovikten varierar alltså beroende på last och utrustning.

Bussregeln - Bussregeln är en väjningspliktsregel som innebär att du på vägar där hastighetsbegränsningen är 50 km/h eller lägre alltid måste sakta ner eller stanna helt om en stillastående buss signalerar att den ska svänga ut i vägen från en busshållplats.

Om hastighetsbegränsningen överstiger 50 km/h så gäller det omvända, då ska bussen lämna företräde.

Cirkulationssvikt - Cirkulationssvikt är ett livshotande fysiskt tillstånd som drabbar den som skadats allvarligt och förlorat mycket blod. Cirkulationssvikt innebär att blodcirkulationen är så dålig att det kan leda till syrebrist och cellskador. Läs mer.

Cykelbana - En cykelbana är en fristående eller avskild väg för cyklister och mopedister (klass 2).

Cykelfält - Ett cykelfält är ett körfält på en väg som bara cyklister och mopedister (klass 2) får använda.

Cykelpassage - En cykelpassage är en del av en väg som är avsedd att användas av cyklister och mopedister (klass 2) för att korsa en körbana eller en cykelbana.

Cykelöverfart - En cykelöverfart är ett slags "övergångsställe" för cyklister och mopedister (klass 2).

Defensiv körning - Defensiv körning är en körstil som innebär att du kör lugnt, mjukt och planerat, utan onödigt risktagande, och med en anpassad hastighet. Defensiv körning innebär att du kör med stora säkerhetsmarginaler, har bra uppsikt både framåt och bakåt och att du alltid är beredd på att agera.

Att köra defensivt är det säkraste sättet att köra på.

Dimbakljus - Dimbakljuset är röda och väldigt starka bakljus vars syfte är att göra bakomvarande trafik uppmärksam på ditt fordon när det är kraftigt nedsatt sikt på grund av dimma eller kraftig nederbörd.

Dimbakljuset är väldigt bländande och får därför bara vara tänt tills du är övertygad om att trafiken bakom har uppmärksammat dig.

Dimljus - Dimljuset är ett starkt ljus som framför allt är till för att förbättra sikten när det är dimma, men det kan även vara lämpligt att tända dimljuset vid kraftig nederbörd.

I dagsljus är det alltid tillåtet att ersätta halvljuset eller varselljuset med dimljuset. I mörker är det endast tillåtet att ersätta halvljuset med dimljuset om det är dimma eller kraftig nederbörd. Får aldrig kombineras med varken halvljus eller varselljus.

Deformationszoner - Deformationszoner är de delar fram och bak på bilens kaross som är utvecklade för att ge efter vid en kollision, så att händelseförloppet bromsas och tar längre tid.

Vid en frontalkollision trycks alltså bilens främre deformationszon ihop på ett så pass mjukt och kontrollerat sätt att den värsta kraften av kollisionen inte överförs till dem som åker i bilen.

Delkaskoförsäkring - En delkaskoförsäkring är en försäkring som försäkrar normal utrustning som tillhör eller finns i eller på fordonet.

Direktseendet - Direktseendet är den del av synfältet som utgör blickens centrum. Direktseendet utgör 1-2 % av det totala synfältet.

Djupinlärning - Djupinlärning är en inlärningsmetod som gör att du lär dig helheten och förstår sammanhangen och orsakerna. Genom de ökade kunskaperna som djupinlärning ger så får du en mycket bättre förståelse för trafikreglerna och varför de är utformade som de är.

Djupinlärning leder dessutom till att dina nya kunskaper stannar kvar på ett annat sätt än om du bara pluggar för att klara teoriprovet och uppkörningen.

Döda vinkeln - Döda vinkeln är det område som inte täcks in av någon spegel och som du inte kan kontrollera på något annat sätt än att titta över axeln. Du ska alltid kontrollera döda vinkeln innan du backar eller förflyttar din bil i sidled.

EcoDriving - EcoDriving är det engelska ordet för sparsam körning vilket är en bränslesnål och miljövänlig körstil som bland annat går ut på att planera sin körning, hoppa över växlar och motorbromsa så mycket som möjligt.

Fartblindhet - Fartblindhet innebär att du tror att du kör långsammare än vad du faktiskt gör. Fartblindhet sker vanligtvis efter en stunds körning på en landsväg, motorväg eller motortrafikled. Den största risken med fartblindhet är att du underskattar hur lång tid det kommer ta att sänka farten eller att stanna bilen helt.

Flygande inspektion - En flygande inspektion är när ett fordon stoppas och besiktas på plats. Flygande inspektioner får genomföras av poliser och av bilinspektörer som har förordnats av Polismyndigheten.

Flygande omkörning - En flygande omkörning är när du kör om ett annat fordon genom att öka hastigheten i god tid innan omkörningen, byta körfält långt innan fordonet du ska köra om och sedan kör om.

Friktionsdäck - Friktionsdäck är vinterdäck utan dubbar. Friktionsdäck är ungefär lika effektiva som dubbdäck på snö, men inte alls lika effektiva som dubbdäck på isigt underlag.

Frysande regn - Frysande regn är regn med droppar som har en temperatur över 0 °C vid nedslag, men som faller på ett underlag med temperatur under 0 °C och därmed fryser till is.

Fordonståg - Ett fordonståg är ett motorfordon som har ett eller flera tillkopplade fordon. I Sverige får fordonståg vara högst 25,25 meter långa.

Fällknivsverkan - Fällknivsverkan är när ett fordon med tillkopplat släp viker sig som en fällkniv så att släpets bakända kanar åt sidan. Fällknivsverkan kan uppstå dragfordonet bromsas bättre än det tillkopplade släpet.

Grovt rattfylleri - Grovt rattfylleri är ett trafikbrott som den som kör bil med mer än 1,0 promille alkohol i blodet gör sig skyldig till. En förare som har kört med mindre än 1 promille alkohol i blodet kan också dömas för grovt rattfylleri om han eller hon har orsakat en olycka eller har kört farligt och riskerat att orsaka en olycka.

Gågata - En gågata är en gata där all fordonstrafik sker på de gåendes villkor. Det är i normala fall inte tillåtet att köra längs gågator, det är däremot tillåtet att korsa dem om du följer reglerna för gångfartsområde.

Gångfartsområde - Ett gångfartsområde är ett område där all fordonstrafik sker på de gåendes villkor och där speciella regler gäller. Fordon får exempelvis inte köras snabbare än gångfart och fordonsförare har väjningsplikt mot fotgängare.

Halvförsäkring - En halvförsäkring är ett försäkringspaket som innehåller trafikförsäkring och delkaskoförsäkring.

Handlingsberedskap - Handlingsberedskap är när du är förberedd på att närsomhelst manövrera eller bromsa bilen. När du intar handlingsberedskap skärps dina sinnen vilket förkortar din reaktionstid och därmed även bilens stoppsträcka.

Helförsäkring - En halvförsäkring är ett försäkringspaket som innehåller trafikförsäkring, delkaskoförsäkring och vagnskadeförsäkring.

Hjulbalansering - Ibland kan hjulen behöva balanseras på en verkstad så att hjulen kan rotera utan att de börjar vibrera vid vissa hastigheter.

Felaktig hjulbalansering kan leda till att ratten skakar efter en viss hastighet och till att ojämnt slitna fläckar uppstår på däcken.

Hjulinställning - Ibland kan hjulens inställningar behöva justeras på en verkstad så att hjulen står vinkelrätt mot marken och parallellt mot varandra.

Felaktiga hjulinställningar kan leda till att framdäckens ytterkanter slits snabbare och till att bilen drar snett vid körning på rak väg.

Huvudled - En huvudled är en väg vars trafikanter ska ges företräde av alla trafikanter på anslutande och korsande vägar - oavsett vilket håll de kommer ifrån.

Högerregeln - Högerregeln är en väjningspliktsregel som innebär att den trafikant som kommer från vänster har skyldighet att lämna företräde för den trafikant som kommer från höger.

Imitationsinlärning - Imitationsinlärning är en inlärningsmetod som innebär att man omedvetet tar efter andras beteende. Kan vara både negativt och positivt beroende på vems beteende man tar efter.

Katalysator - Katalysatorn är en reningsanordning som renar 80-95 % av bilens avgasutsläpp till vatten och koldioxid.

Kultryck - Kultrycket är det tryck som ett släps kopplingsanordning utsätter bilens dragkrok för.

Körbana - Körbanan är den del av en väg som är avsedd för trafik med motorfordon. Körbanan delas oftast in i olika körfält.

Körfält - Ett körfält är en del av körbanan som är avsedd för trafik i en riktning. Körfält och "fil" är samma sak.

LGF - LGF är en förkortning för långsamtgående fordon. Långsamtgående fordon ska vara utrustade med LGF-skylt och får endast köra i 30, 40 eller 45 km/h beroende på vad det är för fordon.

Längsgående markeringar - Längsgående markeringar är vägmarkeringar som går längs med vägen, till exempel heldragna linjer.

Lätt lastbil - En lätt lastbil är en lastbil med en totalvikt på högst 3 500 kg som främst är avsedd för godstransport och inte kan anses vara en personbil eller buss.

Maxlast - Maxlasten är bilens eller släpfordonets högsta tillåtna lastvikt enligt registreringsbeviset. Tänk på att passagerarnas vikt räknas som last.

Mikrosömn - Mikrosömn är en sekundkort omedveten sömn som i regel orsakas av sömnbrist och som kan vara livsfarlig i samband med bilkörning.

Moped klass 1 - En moped klass 1 är ett tvåhjuligt motordrivet fordon som är konstruerat för en hastighet på högst 45 km/h.

Moped klass 2 - En moped klass 2 är ett tvåhjuligt motordrivet fordon som är konstruerat för en hastighet på högst 25 km/h.

Motorbromsning - Motorbromsning är en miljövänlig metod att bromsa som utnyttjar det motstånd som uppstår i motorn.

För att motorbromsa effektivt släpper du gasen helt vid 1 500-1 600 varv per minut och växlar ner när varvtalet ligger på 1 200-1 300 varv per minut, upprepa denna nedväxling så länge det behövs och går.

Motortrafikled - En motortrafikled är en väg som påminner mycket om en motorväg, och regleras på samma sätt som en motorväg, men som kan skilja sig i vissa avseenden.

Mönsterdjup - Mönsterdjupet är djupet på de mönster som finns på däcken. Mönsterdjupet har en avgörande betydelse för däckens väggrepp.

Sommardäck måste ha ett mönsterdjup på minst 1,6 millimeter men bör av säkerhetsskäl bytas redan vid 3 millimeter. Vinterdäck måste ha ett mönsterdjup på minst 3 millimeter men bör av säkerhetsskäl bytas redan vid 4-5 millimeter.

Nollvisionen - Nollvisionen är riksdagens mål att få ner antalet döda och svårt skadade i trafikolyckor i Sverige till 0 genom att bygga bort riskerna med exempelvis vajerräcken och rondeller.

Nödhjul - Ett nödhjul är ett hjul som är lättare och smalare än vanliga hjul (för att spara vikt och plats) och som är konstruerade för korta sträckor, vanligtvis högst åtta mil, och relativt låga hastigheter, vanligtvis högst 80 km/h.

Obevakat övergångsställe - Ett obevakat övergångsställe är ett övergångsställe som inte är utrustat med trafikljus. Du har som förare alltid väjningsplikt mot fotgängare som korsar eller ska korsa ett obevakat övergångsställe.

Olycksfåglar - Olycksfåglarna är de 15 % av befolkningen som är inblandade i ungefär hälften av alla trafikolyckor.

Parkeringsljus - Parkeringsljuset är ett svagare ljus som du ska tända om du parkerar eller stannar på en väg i gryning, skymning eller mörker, även om du bara ska parkera eller stanna en kort stund.

Periferiseendet - Periferiseendet är den största delen (98-99 %) av synfältet. Ofta uppfattar du något i utkanten av ditt synfält, i periferin, men måste rikta blicken, direktseendet, dit för att se tydligare och verkligen uppfatta vad som händer där.

Plankorsning - En plankorsning är en korsning mellan en väg och en järnväg eller spårväg.

Prövotid - Prövotiden är de 2 första åren efter att du har tagit ditt första körkort (AM räknas ej). Om ditt körkort återkallas under prövotiden så måste du alltid avlägga ett nytt godkänt förarprov, det vill säga klara både teoriprovet och uppkörningen igen, innan ett nytt körkort kan utfärdas.

Rattfrossa - Rattfrossa är skakningar i ratten som oftast beror på glapp i styrningen eller på att framhjulen är obalanserade.

Rattfylleri - Rattfylleri är ett trafikbrott som den som kör bil med mer än 0,2 promille alkohol i blodet gör sig skyldig till. Men en förare som inte har kunnat köra på ett betryggande sätt kan dömas för rattfylleri även vid nivåer som understiger 0,2 promille alkohol i blodet.

Reaktionsbildning - Reaktionsbildning är ett tvärtombeteende som gör att vissa personer som är anonyma till vardags tar "revansch" i specifika situationer, exempelvis genom att köra snabbt och riskfyllt i trafiken.

Reaktionstid - Reaktionstiden är den tid det tar från det att du upptäcker ett hinder eller en fara (exempelvis en älg på vägen) till det att du trampar på bromsen. Den genomsnittliga förarens reaktionstid är 1 sekund.

Reaktionssträcka - Reaktionssträckan är den sträcka som bilen färdas från det att du upptäcker ett hinder eller en fara (exempelvis en älg på vägen) till det att du trampar på bromsen.

Registreringsbesiktning - Om du förändrar något på din bil så att uppgifterna i registreringsbeviset inte längre stämmer så måste du registreringsbesikta bilen inom 1 månad.

Retardationsfält - Ett retardationsfält är ett speciellt körfält som endast är avsett för avfart.

Rörelseenergi - Rörelseenergi är den energi som alla objekt i rörelse innehar - exempelvis en bil som kör. Bilens rörelseenergi påverkas både av dess vikt och dess hastighet. Så länge bilens vikt eller hastighet inte förändras så förändras inte heller dess rörelseenergi.

Sannolikhetsinlärning - Sannolikhetsinlärning är en inlärningsmetod som innebär att du lär dig av dina erfarenheter i trafiken och sedan fattar beslut baserat på dessa erfarenheter.

Selektiv varseblivning - Selektiv varseblivning är när din hjärna väljer ut och gör dig uppmärksam på de för situationen viktigaste och mest relevanta sinnesintrycken.

Sidkraft - Sidkraft är den kraft som vid kurvtagning och svängar uppstår vinkelrätt mot färdriktningen på bilen via däckens vägbanekontakt. Utan sidkrafter från vägen kan framdäcken inte få bilen att svänga.

Självhävdelse - Självhävdelse är ett beteende hos vissa personer som gör att de blir väldigt arga, och tar ut sin ilska på farliga sätt, när andra gör fel - exempelvis i trafiken.

Skolpatrull - Skolpatrull är en verksamhet som finns vid en del skolor där frivilliga elever hjälper andra elever på vägen till och från skolan.

Medlemmar i skolpatrullen bär orangefärgade regnkappor och har för uppgift att hjälpa barn säkert över vägen samt att uppmärksamma förare på att det finns barn i närheten. De får dock inte stoppa eller dirigera trafikanter.

Skolskjuts - Skolskjuts är ett fordon, oftast buss eller taxi, som är avsedd för transport till och från skolan för skolbarn som har lång, besvärlig eller farlig skolväg.

Passera alltid stillastående skolskjutsfordon med låg hastighet och stor försiktighet, speciellt om varningslamporna på fordonet blinkar.

Sparsam körning - Sparsam körning (EcoDriving på engelska) är en bränslesnål och miljövänlig körstil som bland annat går ut på att planera sin körning, hoppa över växlar och motorbromsa så mycket som möjligt.

Stopplikt - När du har stopplikt i en korsning så måste du alltid stanna helt och lämna företräde innan du kör ut, oavsett om det kommer andra fordon eller inte på den korsande vägen. Reglerna är utformade på detta sätt för att säkerställa att förare som har stopplikt verkligen tar sig tid att kontrollera trafiken innan de kör ut.

I första hand ska du stanna vid stopplinjen, saknas en sådan ska du istället stanna precis innan du kör ut på vägen - där du syns och har fri sikt (men inte på den korsande körbanan).

Stoppsträcka - Stoppsträckan är den sträcka bilen hinner färdas från det att du upptäcker ett hinder eller en fara (exempelvis en älg på vägen) till det att bilen står helt stilla. Stoppsträckan delas in i reaktionssträcka och bromssträcka.

Styrservo - Styrservon är ett hjälpsystem som gör att det krävs mindre kraft för att vrida på ratten.

Stötdämpare - Stötdämpare är en anordning som bidrar till bättre väghållning och komfort genom att minimera gungningsrörelser samt stötar mot bilens chassi (underredet).

Slitna stötdämpare resulterar i försämrat väggrepp, speciellt i kurvor och vid inbromsning.

Tjänstevikt - Tjänstevikten är bilens vikt med förare när den är olastad och fullt utrustad (med verktyg, reservhjul, bränsle, motorolja och vatten).

Trafikförsäkring - En trafikförsäkring är en obligatorisk försäkring som täcker många av det kostnader som kan uppkomma i samband med en olycka, exempelvis personskador på förare, passagerare och andra, skador på fordon du har kolliderat med samt skador på egendom som lyktstolpar och trafikanordningar.

Tresekundersregeln - Tresekundersregeln är en tumregel som kan hjälpa dig hålla ett lämpligt avstånd till framförvarande fordon vid bra väglag.

Tresekundersregeln innebär att det ska ta dig tre sekunder att nå den punkt fordonet framför dig befann sig vid när du började räkna.

Totalvikt - Totalvikten är vikten av en bil inklusive förare, bränsle och olja plus den högsta lastvikt bilen är konstruerad för. Totalvikten är alltså tjänstevikten + maxlasten.

Tunnelseende - Tunnelseende är ett fenomen som uppstår vid höga hastigheter som gör att ditt avsökningsområde blir smalare och att du inte upptäcker rörelser i periferin på samma sätt som vanligt.

Tunnelseende kan förvärras eller uppstå av trötthet, alkohol, stress, droger, olämpliga läkemedel eller sjukdom som exempelvis migrän.

Tvärgående markeringar - Tvärgående markeringar är vägmarkeringar som går från ena sidan av vägen över till den andra sidan, till exempel stopplinjer.

Underkylt regn - Underkylt regn är regn med droppar som har en temperatur under 0 °C vid nedslag. Underkylt regn fryser snabbt till glattis vid kontakt med vägen.

Understyrning - Understyrning innebär att en bil svänger mindre än rattutslaget och strävar efter att gå rakt fram i kurvor.

Utfartsregeln - Utfartsregeln är en väjningspliktsregel som går före högerregel och som innebär att du har väjningsplikt när du kör ut från exempelvis en parkering, en bensinmack eller en cykel-/gångbana som du har korsat.

Vagnskadeförsäkring - En vagnskadeförsäkring är en försäkring som ger dig ersättning för skador på din bil om du krockar, kör i diket eller liknande.

Vakuumservo - Vakuumservo är ett annat ord för bromsservo. Bromsservon är ett hjälpsystem som gör det lättare att bromsa när motorn är igång. Om bromsservon är ur funktion så blir motståndet högre och du måste trampa mycket hårdare på bromspedalen för att uppnå maximal bromseffekt.

Varningstriangel - En varningstriangel är en Röd triangel som ska placeras ut bakom bilen vid nödstopp för att varna bakomvarande trafik. Du måste ha minst en varningstriangel i bilen.

Vattenplaning - Vattenplaning är när ett fordon kör så fort genom en vattensamling att det uppstår en vattenfilm mellan fordonets däck och vägbanan som gör att fordonets väggrepp försvinner helt.

Vinterdäck - Vinterdäck är däck som är anpassade för vinterväglag. Vinterdäck kan vara antingen dubbade eller odubbade. Det är krav på att använda vinterdäck mellan 1 december och 31 mars om det råder vinterväglag.

Vägren - Vägrenen är den del av vägen som ligger bredvid körbanan.

Väjningsplikt - När du har väjningsplikt måste du tydligt visa din avsikt att lämna företräde genom att i god tid sakta ned eller stanna helt.

Ytinlärning - Ytinlärning är en inlärningsmetod som innebär att du snabbt lär dig allt utantill utan att förstå helheten eller sambanden, exempelvis för att försöka klara ett prov.

Överinlärning - Överinlärning är en inlärningsmetod som innebär att du övar och övar på en praktisk färdighet (exempelvis på att backa eller på att hitta dragläge) tills den sitter i ryggmärgen. Detta krävs för att den tekniska delen av din körning ska ske i princip automatiskt.

Överstyrning - Överstyrning innebär att en bil svänger mer än rattutslaget, vilket i kurvor och skarpa svängar kan leda till bakhjulssladd.