Hem
Bli medlem
Logga in
Prov Prov Prov
Körkortsresan
Vägmärkesspelet
Körkortsteori
Vägen till körkortet
Vägmärken
Hitta trafikskola
Presentkort
Language
Översikt
Lyssna
Rapport
Spara
Spara

Väjningsregler

exempel

Väjningsplikt

Det finns många olika trafikregler, vägmärken och vägmarkeringar som reglerar vem som har väjningsplikt, alltså vem som ska lämna företräde.

De här är de vanligaste situationerna då du har väjningsplikt:

Vägmärket på bilden betyder att du har väjningsplikt

När du har väjningsplikt måste du alltid lämna företräde för andra förare, fotgängare, cyklister och övriga trafikanter. Du måste tydligt visa din avsikt att följa väjningsplikten genom att i god tid sakta ned eller stanna helt.

Om du bromsar kraftigt precis innan en korsning där du har väjningsplikt så har du alltså inte följt väjningsplikten. Det har du inte heller gjort om du försöker stanna innan en korsning med väjningsplikt, men glider in på den korsande vägen på grund av halt väglag.

Dina medtrafikanter ska alltid kunna känna sig säkra på att du verkligen kommer att lämna företräde när du har väjningsplikt.

Efter att du har saktat ned eller stannat för att lämna företräde så får du fortsätta köra först när det kan ske utan fara och utan att hindra andra.


Du måste alltid anpassa din hastighet efter väglaget så att du kan stanna innan korsningar med väjningsplikt

Stopplikt

Om vägmärket Stopplikt är uppsatt innan en väg du ska köra ut på så måste du stanna helt och lämna företräde innan du kör ut. Detta gäller oavsett om det kommer någon trafik på den korsande vägen eller inte. Reglerna är utformade på detta sätt för att säkerställa att förare som har stopplikt verkligen tar sig tid att kontrollera trafiken innan de kör ut.

När du har stopplikt så måste du alltid stanna helt och lämna företräde

När du har stopplikt ska du i första hand stanna vid stopplinjen, saknas en sådan ska du istället stanna precis innan du kör ut på vägen - där du syns och har fri sikt (men inte på den korsande körbanan). Du får bara köra ut om det kan ske utan fara och utan att hindra andra.

Att inte följa stopplikt kan resultera i dryga böter och återkallat körkort.

Observera att både en polismans tecken och trafiksignaler gäller före vägmärken. Du behöver alltså inte stanna och lämna företräde om en polisman vinkar fram dig eller om en trafiksignal lyser med en grön signal i anslutning till vägmärket Stopplikt eller något annat väjningspliktsmärke.

Väjningspliktsmärken

Väjningsplikt

Anger att du har väjningsplikt mot fordon på korsande väg eller led.

Stopplikt

Anger att du har stopplikt före infart på korsande väg, led eller spårområde.

Övergångsställe

Anger ett övergångsställe. Om övergångsstället är obevakat, alltså att det inte är utrustat med fungerande trafikljus, så har du väjningsplikt mot fotgängare som korsar eller ska korsa övergångsstället.

Huvudled

Upplyser om att vägen du kör på är en huvudled. Trafik på korsande vägar har alltid väjningsplikt eller stopplikt.

Huvudled upphör

Upplyser om att huvudleden upphör och att andra trafikregler gäller, exempelvis väjningsplikt eller stopplikt. Om inget annat anges så gäller högerregeln.

Väjningsplikt mot mötande trafik

Anger att du måste lämna företräde vid möte.

Mötande trafik har väjningsplikt

Anger att mötande trafik har väjningsplikt.

Cykelöverfart

Anger en cykelöverfart. Om cykelöverfarten är obevakad, alltså att den inte är utrustad med fungerande trafikljus, så har du väjningsplikt mot cyklister och mopedister som korsar eller ska korsa cykelöverfarten.

Flervägsväjning och flervägsstopp

Under vissa väjningspliktsmärken finns tilläggstavlor som anger att trafikanter på samtliga tillfarter i en korsning har väjningsplikt eller stopplikt. Detta gör att alla trafikanter får längre tid på sig att välja en lämplig tidpunkt att köra vidare med hänsyn till annan trafik.

Om du kommer till en korsning av denna typ, där en annan trafikant har stannat på en annan väg som också ansluter till korsningen, så bör den som stannade först även få köra först in i korsningen.

Det finns ingen lag som reglerar vem som har företräde i denna situation, därför är det viktigt att alla trafikanter visar ömsesidig hänsyn och söker ögonkontakt med varandra för att undvika missförstånd.


Flervägsväjning


Flervägsstopp

Högerregeln

När två vägar (där ingen väg är en huvudled) korsar varandra och inget annat reglerar väjningsplikten i korsningen så gäller högerregeln. Högerregeln innebär att det fordon som kommer från vänster har skyldighet att lämna företräde för fordon som kommer från höger.

Högerregeln gäller även när två fordons väg korsar varandra på öppna områden, som parkeringsplatser och bensinstationer.

Högerregeln gäller också i korsningar med enskild väg, om inget vägmärke anger något annat.

Varning för vägkorsning

Detta vägmärke sitter ibland uppsatt innan korsningar där högerregeln gäller

Ett vanligt missförstånd är att ett fordon som kör på en "större" väg inte behöver lämna företräde för fordon som kör på en "mindre" väg. Så är det inte, om inget annat reglerar väjningsplikten i korsningen så gäller högerregeln, oavsett vägarnas storlek.

Eftersom inga trafiksignaler eller vägmärken reglerar väjningsplikten i korsningen på bilden så gäller högerregeln, vilket innebär att trafik från höger har företräde

Högerregeln gäller inte:

Exempel på högerregeln

Korsning

Förklaring

Illustration som visar vem ska lämna företräde enligt högerregeln i en fyrvägskorsning.

Bil B måste lämna företräde för bil A eftersom bil A kommer från höger.

TIPS: Föreställ dig att du är föraren som sitter bakom ratten i först bil A och sedan i bil B. Då blir det lättare att verkligen "se" och förstå att bil B kommer från vänster och har skyldighet att lämna företräde för bil A (som kommer från höger).

Illustration som visar hur högerregeln fungerar i praktiken när två bilar möts i en T-korsning.

Högerregeln gäller även i T-korsningar. Bil A måste lämna företräde för bil B eftersom bil B kommer från höger.

Illustration som visar hur högerregeln och blockeringsregelen fungerar i praktiken när tre bilar möts i en fyrvägskorsning.

Bil A måste lämna företräde för bil B eftersom bil B kommer från höger. Bil C måste i sin tur lämna företräde för bil A eftersom bil A kommer från höger.

I detta fall ska dock även blockeringsregeln tillämpas. Bil A får inte köra ut i korsningen, för att vänta på att bil B ska passera, och blockera bil C. Bil A måste alltså stanna innan korsningen och låta både bil B och bil C passera.

Bli medlem och klara teoriprovet

Bli medlem och få tillgång till 1 400 körkortsfrågor, obegränsat antal prov och hela vårt spel Körkortsresan!
Nedanför kan du läsa vad våra medlemmar tycker om iKörkort.nu.

Korsningar

Det är en hel del att tänka på när du kör in i en korsning, speciellt om du ska svänga i korsningen. Du får endast svänga om det kan ske:

Även om du har grönt ljus när du ska svänga måste du vara uppmärksam och beredd på att stanna och släppa fram fordon, fotgängare, cyklister och mopedister.

Svängningsregeln

Oavsett om du svänger höger eller vänster i en korsning så ska du alltid lämna företräde för alla trafikanter som korsar den väg du svänger in på.

Om du svänger vänster i en korsning så ska du dessutom lämna företräde för all mötande trafik.


När du svänger i en korsning så ska du alltid lämna företräde för alla trafikanter som korsar den väg du svänger in på

Observera att stora fordon skymmer din sikt och kan dölja andra fordon bakom sig. Om en buss kommer från motsatt håll i en korsning och svänger vänster (din höger) samtidigt som du också svänger vänster så måste du vara extra uppmärksam och beredd på att lämna företräde för mötande trafik som kan finnas dold bakom bussen.

Tänk på att stora fordon kan dölja andra fordon bakom sig

Exempel på svängningsregeln

Korsning

Förklaring

Illustration som visar hur svängningsregelen fungerar i en fyrvägskorsning.

Bil B ska svänga vänster i korsningen och måste därför lämna företräde för bil A.

Illustration som visar hur svängningsregelen fungerar när den mötande trafiken ska svänga höger.

Svängningsregeln gäller även när den mötande trafiken ska svänga höger. Bil B ska svänga vänster i korsningen och måste därför lämna företräde för bil A.

Blockeringsregeln

På väg in i korsningar ska du planera din körning så att du i väntan på att få köra inte blir ståendes där du hindrar den korsande trafiken. Stanna alltid i god tid om det finns en risk att det kan ske.

Om det är kö i eller direkt efter en korsning så måste du alltså stanna innan korsningen och fortsätta köra först när kön har rört sig så pass mycket att du kan passera hela korsningen. Detta gäller även om du kör på en huvudled där övriga vägar har väjningsplikt mot dig.

När du krypkör i en kö måste du även stanna innan övergångsställen och cykelöverfarter så att du inte hindrar fotgängare och cyklister som vill korsa vägen.

När du krypkör i köer måste du stanna innan korsningar, övergångsställen och cykelöverfarter så att du inte blir ståendes på ett sätt som hindrar korsande trafik, fotgängare och cyklister

Förstärkning med vägmarkering

I samband med vissa korsningar och utfarter så är området där man inte får stanna utmärkt med en vägmarkering som ser ut som ett snedställt rutnät. Denna vägmarkering är vanligast i tätorter, exempelvis innan järnvägskorsningar, utanför brandstationer och i vissa vältrafikerade och mer komplicerade korsningar.


Du får inte stanna i rutnätet

Utfartsregeln

Utfartsregeln är en väjningspliktsregel som gäller före högerregeln. Utfartsregeln innebär att du måste lämna företräde när du kör ut från vissa platser, exempelvis parkeringsplatser.

När du ska köra ut från en parkeringsplats eller annan plats där utfartsregeln gäller så måste du alltså lämna företräde för alla trafikanter, även de som kommer från vänster.

Utfartsregeln gäller när du kör ut från en/ett:

Utfartsregeln gäller även efter att du har korsat en/ett:

* Ägovägar är privata vägar som går genom terrängen, exempelvis åkrar och skogar, och som bara får används av markägaren.

Bussregeln

På vägar där hastighetsbegränsningen är 50 km/h eller lägre så måste du alltid sakta ner eller stanna helt om en stillastående buss signalerar att den ska svänga ut i vägen från en busshållplats. Om vägen har flera körfält i samma färdriktning gäller denna regel endast om du kör i det högra körfältet.

Om hastighetsbegränsningen överstiger 50 km/h så gäller det omvända, då ska bussen lämna företräde.

Oavsett vägens hastighetsbegränsning så måste du alltid passera stillastående bussar med stor försiktighet och god säkerhetsmarginal i sidled. Även om det är bussen som ska lämna företräde så måste du vara beredd på att kunna stanna eftersom risken finns att en fotgängare kliver ut i vägen framför bussen, där din sikt är skymd.

Passera alltid stillastående bussar med stor försiktighet

Hinder

Om ett hinder gör det svårt, farligt eller omöjligt att fortsätta köra samtidigt som ett mötande fordon, och inget annat reglerar väjningsplikten, så är det föraren med hindret på sin sida av vägen som ska stanna och lämna företräde.

"Hindret" kan vara en fotgängare, en cyklist, en parkerad bil, ett djur eller någonting annat som förhindrar ett möte.

När du har företräde

När du har företräde kan du aldrig lita helt på att en förare som har väjningsplikt verkligen kommer att lämna företräde.

Även när du har företräde måste du alltså alltid vara beredd på att stanna och lämna företräde för förare som inte följer väjningsplikten. Att lämna företräde när du egentligen har rätt att köra är ett väldigt lågt pris att betala för att undvika en olycka.

Du kan aldrig lita helt på att en förare som har väjningsplikt verkligen kommer att lämna företräde